خبرهاي كوتاه ازسازمان مديريت پسماند

خبرهاي كوتاه ازسازمان مديريت پسماند

 

خبرهاي كوتاه ازسازمان مديريت پسماند


 

·        آموزش  بانوان وكودكان ونوجوانان با همكار ي جهاددانشگاهي ،كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان

وآموزش وپرورش  از اواخر بهمن ماه اغاز ميشود.

·        مناطق تحت پوشش جمع آوري زباله خشك از55%درمهرماه سال جاري به 80%افزايش يافته است.

·         آمار جمع آوري زباله خشك از روزي 5تن در آبان ماه سال جاري به روزي 7تن در آذرماه افزايش يافت.

·        ارتقا ضريب پوشش نقش نظارتي سازمان مديريت پسماند شهرداري يزد با تقسيم شهر يزد از 3منطقه

·        در حال حاضر بالغ بر 3تن زباله عفوني روزانه توسط سازمان مديريت پسماند طبق دستورالعمل وزارت بهداشت ودرمان امحاميگردد.