خلاقیت و نوآوری در رویکردهای آموزشی از طریق طراحی و ساخت بازی های فکری با محوریت مدیریت پسماند

خلاقیت و نوآوری در رویکردهای آموزشی از طریق طراحی و ساخت بازی های فکری با محوریت مدیریت پسماند


خلاقیت و نوآوری در رویکردهای آموزشی از طریق طراحی و ساخت بازی های فکری با محوریت مدیریت پسماند

 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد برزگر رئیس سازمان از برگزاری جلسه توجیهی درخصوص طراحی بازی با محوریت بازیافت با حضور نمایندگان شرکت مربوطه ، مسئول آموزش شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی  و کارشناسان سازمان خبر داد.

برزگر گفت : این سازمان با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی در اقدامی خلاقانه وهوشمندانه به طرح بازی مبتنی بر آموزه های بازیافتی با هدف ارتقاء فرهنگ زیست محیطی ، تفکیک پسماند و نهادینه نمودن مفاهیم بازیافت در بین کودکان می نماید.

به گفته وی آموزش حفاظت از منابع محیط زیست  و بازیافت از مهمترین شیوه هایی است که با  آگاهی دادن به کودکان در زمینه تفکیک پسماند از مبدأ به آنها می آموزد تا از طریق احترام به طبیعت خود را مسئول حفظ و حراست از محیط زیست بدانند.