دريافت گواهينامه ISO 9001 :2000

دريافت گواهينامه ISO 9001 :2000

دريافت گواهينامه ISO 9001 :2000

 

سازمان مديريت پسماند شهرداري يزد بعنوان اولين سازمان شهرداري يزد موفق به دريافت گواهينامه مديريت كيفيت شد . اين سازمان پس از طي مراحل شناخت فرآيند هاي جاري ، مستند سازي و انجام مميزيهاي لازم توسط سازمان ، مشاور و شركت گواهي دهنده با تلاش نيروهاي خود ، موفق به دريافت گواهينامه ISO در مديريت كيفيت گرديد .

با دريافت اين گواهينامه ، سازمان مي‌تواند با توجه به رسالت خود در خدمات رساني مناسب به شهروندان و بهره وري بيش از پيش ، از امكانات و طرفيت‌هاي موجود ، در كسب رضايت بيشتر شهروندان گام هاي اساسي و مهمي بردارد . براي تحقق اين مهم ، سازمان با اطلاع كامل از قابليت هاي خود ، نسبت به نظام بخشي به فرآيندهاي موجود اقدام نموده و پس از اجراي هر يك از فرآيند ها ، جهت ارتقاي سطح كيفيت خدمات از بازخورد ( ميزان رضايت مشتريان در مقابل خدمات ارائه شده ) انجام فعاليت‌ها ، از طريق مميزي داخلي به صورت مداوم اطلاع حاصل نموده و با رفع نواقص ، نتيجه مطلوب حاصل خواهد شد و سازمان ، بالنده و پويا به روند روبه رشد خود ادامه خواهد داد .

لازم به ذكر است كه اين سازمان بر اساس شرايط ISO ، ساليانه متناوباَ مميزي داخلي ميشود و نسبت به بازنگري فعاليت ها و رفع نواقص احتمالي ، اهتمام خواهد ورزيد تا بتواند در هر سال پس از انجام مميزي مجوز توسط شركت گواهي دهنده اعتبار گواهينامه را تمديد نمايد . اين گواهينامه توسط شركت DAS  انگلستان به سازمان اعطا شده است .

اين موفقيت را به شوراي اسلامي شهر ، شهردار محترم و خانواده بزرگ شهرداري تبريك عرض مي‌نمائيم .