دیدار با اساتید حوزه مدیریت پسماند کشور

دیدار با اساتید حوزه مدیریت پسماند کشور

دیدار رئیس سازمان مدیریت پسماند با اساتید حوزه مدیریت پسماند کشور