روز زمین پاک


 

روز زمین پاک نزدیک است...

در بسیاری از فرهنگها وجوامع مردم معتقدند که زمین پاک و مقدس است و باید به دور از هرگونه بدی و پلیدی باشد و به همین دلیل حتی زمین را مادر دنیا میدانند  و حرمت پاکی آن را می ستایند. پس چه خوب اگر همه ما بتوانیم حتی فقط یک روز به سخاوت و پاکی زمین احترام بگداریم و به پاس همه بخشندگیش قداستش را حفظ کنیم.

 

بیاید با آگاهی قدم برداریم چون میدانیم این زمین پاک است و ما هم باید در پاک نگهداشتن آن سهیم باشیم...

 

لذا در همین راستا سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد در نظر دارد در تاریخ دوم اردیبهشت که مصادف با روز زمین پاک است از زحمتکشان محترم خدمات شهری تقدیر و تشکر به عمل آورد.