سازمان مدیریت پسماند حامی پویش دوچرخه سواری در شهر جهانی یزد

سازمان مدیریت پسماند حامی پویش دوچرخه سواری در شهر جهانی یزد

 

 

 

حضور آقای مهندس رحیمدل مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزددر همایش دو چرخه سواری در روز سه شنبه بدون خودرو

در تاریخ 1395/03/18ورزش دوستان مسیر دوچرخه سواری از میدان آزادی به سمت زور خانه پهلوان تختی واقع در چهارراه بعثت را رکاب زدندودر پایان به قید قرعه به8 نفر از ورزشکاران جوایزی اهدا گردید.