ساماندهی اداره موتوری

ساماندهی اداره موتوری

ساماندهی اداره موتوری

در راستای ساماندهی اداره موتوری شهرداری از طرف سازمان مدیریت پسماند اقداماتی جهت بهبود وضعیت اداره مذکور صورت پذیرفته که بالغ بر 170 میلیون ریال هزینه گردیده است که به شرح ذیل میباشد .

  • رنگ آمیزی کل ساختمان اداره موتوری
  • پیگیری خط کشی معابر آسفالته داخل اداره موتوری
  • مرمت روشنایی برجهای نوری و پایه چراغهای اداره موتوری
  • نصب سنگ جدول به تعداد 1300 قطعه توسط شهرداری مناطق
  • سیمان کاری اطاق نگهبانی درب ورودی و رنگ آمیزی کامل نگهبانی و بازسازی راهبند ورودی
  • امور جاری اداره موتوری ( خرید گازوئیل روغن و ... وسائل نقلیه )