ساماندهی خاک و نخاله های دپو شده

ساماندهی خاک و نخاله های دپو شده

پاکسازی خاک و نخاله های دپو شده در میدان جهاد روبه روی پایانه مسافر بری