ساماندهی نخاله های ساختمانی بلوار فقیه خراسانی ( ورودی شمالی شهر)

ساماندهی نخاله های ساختمانی بلوار فقیه خراسانی ( ورودی شمالی شهر)

با عنایت به فرارسیدن ایام پایانی سال و ضرورت آماده سازی معابر ورودی شهر جهت استقبال از مسافران نوروزی سازمان مدیریت پسماند با همکاری شهرداری منطقه اقدام به جمع آوری خاک و نخاله های مسیرهای ورودی شهر نموده است.

به گفته معاون اجرائی سازمان ، در این راستا سازمان با همکاری بخش خصوصی و تجهیزات امانی ، اقدام به جمع آوری و تسطیح نخاله های مسیربلوار فقیه خراسانی  به تعداد 20سرویس نموده است.

ضمناَ با توجه به پیگیریهای حقوقی بعمل آمده در خصوص جمع آوری دو مورد  تخلیه ضایعات کاشی فروشی ها در طول مسیر ، اقدامات لازم جهت پاکسازی توسط مالکین نیز انجام گردید.