ساماندهی نخاله های ساختمانی و عمرانی

ساماندهی نخاله های ساختمانی و عمرانی

ساماندهی ورودی شهر در منطقه 3 ابتدای بلوار شهدای گمنام با همکاری واحد عمران شهرداری منطقه سه