ساماندهی و جمع آوری خاک و نخاله های ساختمانی بلاصاحب در حریم منطقه دو

ساماندهی و جمع آوری خاک و نخاله های ساختمانی بلاصاحب در حریم منطقه دو

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد ، در راستای جمع آوری خاک و نخاله های رها شده در سطح معابر و بهبود محیط زیست محلات عملیات پاکسازی خاک و نخاله های رهاشده واقع در حریم منطقه دو شهرداری یزدبا همکاری شهرداری منطقه دو دردستورکار قرارگرفت و اجرا شد.

رحیمدل رئیس سازمان مدیریت پسماند ، هدف از اجرای این طرح را پاکسازی مسیر و معابر سطح شهر از ضایعات خاک و نخاله ، بهسازی مسیرها و ایجاد منظری زیبا و مناسب برای شهروندان عنوان نمود.

وی بااشاره به اینکه بافت این منطقه غالباَ مسکونی و از لحاظ رعایت نکات بهداشتی و ایمنی از حساسیت ویژه ای برخورداراست،تصریح کرد: پاکسازی حریم راه ها به طور مستمر ودر طول سال انجام می پذیرد که این اقدام یک نگاه بازدارندگی برای افراد متخلف و حذف محیط های نازیبا از سطح شهر را دارد.