صدور ابلاغهای جدید ازسوی شهردار محترم یزد

صدور ابلاغهای جدید ازسوی شهردار محترم یزد

با عنایت به ابلاغ شیوه نامه اجرایی ساماندهی پسماندهای عمرانی وساختمانی توسط وزارت کشورودرراستای اجرایی نمودن این شیوه نامه ازسوی شهردارمحترم یزدابلاغهای ریاست،دبیر واعضاء کمیته ساماندهی پسماندهای عمرانی وساختمانی صادر گردید.

دراین ابلاغ آقای مهندس جعفرامین مقدم معاونت محترم خدمات شهری به عنوان ریاست کمیته سیاست گذاری پسماندهای عمرانی وساختمانی ومعاونین محترم شهرسازی آقای مهندس فعالی،عمرانی آقای مهندس طهماسبی ومدیران محترم مناطق شهرداری آقایان مهندس کشفی،مهندس کشفی پور،مهندس رحمت آبادی ومهندس خواجه منصوری به عنوان اعضاءکمیته مذکورو آقای مهندس رحیمدل مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندبه عنوان دبیرکمیته اجرایی معرفی گردید.