طرح ساماندهی محل دفن بهداشتی پسماندهای عفونی شهر یزد

طرح ساماندهی محل دفن بهداشتی پسماندهای عفونی شهر یزد

طرح ساماندهی محل دفن بهداشتی پسماندهای عفونی شهر یزد

در خصوص دفع پسماندهای عفونی سازمان مدیریت پسماند نسبت به همکاری با مرکز بهداشت و دفن اینگونه پسماندها اقدام مینماید . لذا اقداماتی در جهت بهداشتی نمودن محل دفن صورت پذیرفته است که به شرح ذیل میباشد.

  • حصار کشی محل دفن با استفاده از دیوار پیش ساخته بتونی (تعریف پروژه حصار کشی و برآورد هزینه در بودجه سال 1394)
  • تهیه آهک جهت دفن پسماندهای عفونی
  • حفر ترانشه ها و کف سازی محل دفن