طرح پاکسازی و جمع آوری زباله های رها شده در طبیعت منطقه دره گاهان تفت با حضور جمعی از پرسنل شهرداری یزد و سازمان های تابعه؛

طرح پاکسازی و جمع آوری زباله های رها شده در طبیعت منطقه دره گاهان تفت با حضور جمعی از پرسنل شهرداری یزد و سازمان های تابعه؛

به گزارش روابط عمومی سازمان روز دوشنبه دوم اردیبهشت ماه 1398، با حضور خانم جورابی عضو شورای اسلامی شهر  و آقای رحیم دل رئیس سازمان ،جمعی از پرسنل شهرداری و سازمان های وابسته به شهرداری یزدو همچنین پررسنل اداره محیط زیست و ادارات شهرستان تفت با میزبانی سازمان  ، طرح پاکسازی و جمع آوری زباله های رها شده در طبیعت منطقه دره گاهان تفت انجام پذیرفت.
لازم به ذکر است دراین مراسم زباله های رهاشده در طبیعت جمع آوری و به سایت سازمان تحویل گردید.