جمع آوری خاک و نخاله


 

ردیف وسیله بارگیری مبلغ بارگیری(ریال)
1 نیسان 392.400
2 خاور 588.600
3 بازرو غلطان 1.128.150