معارفه مسئول جدید اداره موتوری وتعمیرات شهرداری یزد

معارفه مسئول جدید اداره موتوری وتعمیرات شهرداری یزد

درتاریخ 1394/01/29ازسوی معاون اداری ومالی شهرداری یزد آقای سیدضیاءحسینی زاده

بعنوان مسئول اداره موتوری وتعمیرات شهرداری یزد منصوب شدتا ضمن هماهنگی باسرپرست

محترم سازمان مدیریت پسماندنسبت به انجام امورمحوله اقدام نماید.

درتاریخ 1394/01/31مراسم معارفه ایشان باحضورسرپرست محترم سازمان وتعدادی از

پرسنل اداره موتوری وتعمیرات شهرداری یزد انجام شد.

ازسوابق قبلی ایشان مسئول روابط عمومی تاکسیرانی شهرداری یزد می باشد.