معرفی آقای رحیم دل

حمیدرضا رحیم دل

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند / كارشناسي ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مسئولیت ها و وظایف