مقالهئ

مقالهئ

مدیریت، نظارت، طراحی و برنامه ریزی برای امور مربوط به تولید، ذخیره سازی موقت، جمع آوری، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندهای عادی ( ازقبیل پسماندهای خانگی، اداری، تجاری و عمرانی با رویکرد تفکیک از مبدأ و تنظیف شهر).

تلاش در جهت بهینه سازی و کمینه سازی تولید پسماندهای عادی و ویژه موجود در پسماند عادی از طریق آموزش و اطلاع رسانی و همکاری با بخشهای صنعتی، کشاورزی، بازرگانی، و خدماتی،اداری و غیره.

پیگیری، پشتیبانی و مشارکت فعال در فرآیند تدوین قوانین، ضوابط، دستورالعملها، سیاست گذارها و استاندارد سازی امور مربوط به مدیریت پسماندهای عادی و ویژه موجود در پسماند عادی.

مطالعه و پژوهش بمنظور بهینه سازی روشهای عملیاتی انجام مطلوبتر فعالیتهای سازمان .

تهیه و جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به فرآیند پسماندهای عادی و ویژه موجود در پسماندعادی برای ایجاد بانک اطلاعاتی موضوع بند 2 ماده (6) آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند.

انعقاد قرارداد با شهرداری و موسسات وابسته و مناطق آن برای تقبل مسئولیتهای مرتبط با فعالیتهای سازمان و یا تقبل نظارت بر کار امانی یا پیمانی مناطق شهرداری در امور مربوط.

شناسایی و تملک اراضی و املاک مورد نیاز مدیریت پسماند طبق قوانین و مقررات مربوطه.

احداث واحدهای و کارخانجات بازیافت، پردازش، دفع و تبدیل پسماندها مطابق طرحها و برنامه های مصوب مستقیماً، یا از طریق مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی.

بازاریابی محصولات تهیه شده در مراکز زباله وکارخانجات مربوطه.

آموزش و ایجاد مراکز آموزشی و تشکیل دوره های اختصاصی برای کارکنان شهرداریها، سازمان، موسسات دولتی و خصوصی به طریق مختلف اعم از مکاتبه ای، حضوری، تهیه برنامه های تلویزیونی و سینمایی، تشکیل سمینار و غیره با رعایت مقررات موضوعه.

بررسی و اقدام جهت ایجاد دوره تحصیلات عالی در دانشگاهها برای تربیت تکنسین و کاردان و مهندس در ارتباط با مدیریت پسماندها با رعایت مقررات مربوطه.

بستر سازی و پشتیبانی لازم برای جلب سرمایه و مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی گری سازمان در فعالیت های خدماتی، تجاری، صنعتی، بازرگانی، پژوهشی تولیدی و فنی مهندسی مرتبط.

عقد قرارداد با مشاوران و پیمانکاران و نظارت و کنترل بر فعالیت آنها در چارچوب وظایف سازمان.

ارائه خدمات مشاوره ای و کارشناسی.ایجاد همکاری و ارتباط مستمر با کارگروههای استانی بمنظور انتقال مشکلات ، ظرفیت ها، دانش و تجربیات ، مطالعات و سایر اطلاعات مورد نیاز کارگروه های مذکور.

ارسال طرح ها و پروژه های مدیریت پسماند برای تصویب کارگروه استانی.

پیگیری امور جرائم و تخلفات مدیریت پسماندها و ضابطین قوه قضائیه مطابق شیوه نامه های مربوطه.

پیگیری و اخذ تعرفه های بهای خدمات مدیریت پسماند مطابق شیوه نامه و دستور العمل های مربوطه.

تهیه طرحهای جامع و تفصیلی مدیریت پسماندمطابق با ماده 4 آئین نامه اجرایی مدیریت پسماند و برنامه راهبردی ارائه شده از سوی وزارت کشور.

تهیه برنامه راهبردی مدیریت پسماندهای عادی و کشاورزی.

شناسایی، تعیین و تملک محل دفع پسماندهای عادی براساس مفاد ماده 12 قانون مواد 7 و 23 آئین نامه اجرایی مدیریت پسماندها.