مناقصه تامین نیرو سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد96

مناقصه تامین نیرو سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد96