نشست معاون خدمات شهری با رؤسای سازمانهاومدیران مالی حوزه خدمات شهری

نشست معاون خدمات شهری با رؤسای سازمانهاومدیران مالی حوزه خدمات شهری

حضور رئیس سازمان و معاون خدمات شهری و مدیران مالی حوزه خدمات شهری در جلسه بودجه سال 97 در مورخ 96/10/9