نشست هم اندیشی مدیران مجتمع های مسکونی با مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند

نشست هم اندیشی مدیران مجتمع های مسکونی با مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند

درروزچهارشنبه مورخ 1394/02/23

اولین نشست هم اندیشی وهمفکری مدیران محترم مجتمع های مسکونی وآپارتمانی واقع درمنطقه 3 شهرداری یزد با مدیرعامل محترم سازمان مدیریت پسماند درمورد نحوه همکاری ومشارکت بهینه درخصوص اجرائی شدن هرچه بهتر طرح تفکیک ازمبدأ درسالن جلسات شهرداری مرکز برگزار شد.

مهندس حمید رضا رحیمدل نقش بسیارمهم مدیران مجتمع درمدیریت پسماند دراین مراکز را یاد آورشدونسبت به تشریح برخی ازموارد موجود درقانون مدیریت پسماند مصوب سال 1383پرداخت ومقرر شد شهرداری نسبت به آموزش واطلاع رسانی بین شهروندان اقدام موثری بعمل آوردوراهکارهای تشویقی لازم برای هرچه بهتر شدن مشارکت شهروندان رادراین رابطه بعمل آورد.

درپایان با توزیع فرم نظر خواهی ازسوی سازمان مدیریت پسماند بابت هماهنگی برای روزهای جمع آوری،میزان تولید پسماند خشک وساعات جمع آوری بین مدیران انجام تا نسبت به برنامه ریزی مطلوب اقدامات لازم بعمل آید.