نشست هم اندیشی وهم افزائی معاون محترم صدا یزدبا مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند

نشست هم اندیشی وهم افزائی معاون محترم صدا یزدبا مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند

 

 پیرو هماهنگی بعمل آمده درمورخ 1394/09/7جلسه ای صمیمی پیرامون بحث آموزش واطلاع رسانی وتشویق شهروندان عزیز به مشارکت درمباحث مربوط به محیط زیست ،معضلات مدیریت شهری وبخصوص موارد مربوط به پسماندهای شهری تبادل نظرگردید.

مقررشد درموردبرگزاری مسابقات پیامکی،برنامه ریزی وساخت تیزرهمکاری خوبی بین مرکزصداوسازمان بعمل آید وبابت آموزشهای شهروندی گام های موثرو مثبتی برداشته شود.