نصب بنر اطلاع رسانی به شهروندان درخصوص طرح تفکیک ازمبدا درمیدان شهدای محراب

نصب بنر اطلاع رسانی به شهروندان درخصوص طرح تفکیک ازمبدا درمیدان شهدای محراب