نصب تابلوهای اخطار جلوگیری از تخلیه خاک و نخاله

نصب تابلوهای اخطار جلوگیری از تخلیه خاک و نخاله

 

نصب تابلوهای هشداردهنده با هدف جلوگیری از تخلیه غیر مجاز خاک و نخاله توسط سازمان در سطح شهر