نصب 30 عدد مخزن 240 لیتری پسماند خشک جهت فرهنگ سازی تفکیک از مبدا

نصب 30 عدد مخزن 240 لیتری پسماند خشک جهت فرهنگ سازی تفکیک از مبدا

سازمان پسماند شهرداری یزد نصب به نصب 30 عدد مخزن 240 لیتری پسماند خشک جهت فرهنگ سازی تفکیک از مبدا در سطح شهر اقدام نموده است.