همكاري كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان با سازمان پسماند دراجراي مصووبات ا

همكاري كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان با سازمان پسماند دراجراي مصووبات ا
 همكاري كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان با سازمان پسماند دراجراي مصووبات اولين جلسه كميته شهروندي شهر يزد

هفته گذشته جلسه اي با حضور مديريت سازمان پسماند و مديريت كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان در محل كانون به همراه كارشناسان وروابط عمومي دو سازمان تشكيل شد. طي توافق دو سازمان برنامه اموزشي كودكان ونوجوانان شامل اجراي نمايش عروسكي ،قصه گويي از اواخر بهمن  ماه با هدف توليد زباله كمتر ، بالا بردن سطح اگاهي كودكان در تفكيك زباله از مبدا و  اموزش بهداشت محيط صورت ميگيرد .مديريت سازمان پسماند با تشكر از همكار ي كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان، آموزش  كودكان ونوجوانان را گامي بزرگ در پيشرفت بهداشت شهري عنوان كردند.