واگذاری خدمات جمع آوری پسماند عادی مراکز پر زباله

واگذاری خدمات جمع آوری پسماند عادی مراکز پر زباله

آگهی مناقصه عمومي

سازمان مديريت پسماند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به واگذاری خدمات جمع ­آوری پسماند عادی مراکز پرزباله شهری طرف قرارداد از طریق بخش خصوصی اقدام نمايد.لذا اشخاص حقوقی واجد شرايط مي­توانند از تاریخ درج آگهی حداكثر تا پایان وقت اداری (ساعت14:15)روز ­سه­شنبه مورخ 1395/08/04 جهت خرید اسناد مناقصه (به مبلغ 300/000 ریال)، به دبيرخانه سازمان واقع در يزد_خيابان آيت ا... كاشاني _كوچه دیهیمی _ پلاک 10_ ‌سازمان مديريت پسماند شهرداري يزد مراجعه نمايند .

موضوع مناقصه : جمع­آوری پسماند عادی مراکز پرزباله طرف قرارداد با سازمان پسماند شهرداری یزد

  1. متقاضیان میبایست مبلغ 140/000/000ریال(یکصدوچهل ­میلیون­ ریال) بابت سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانكي ، اوراق مشارکت و يا واریز وجه نقد به حساب جاري شماره 2023035777 بانك تجارت شعبه بولوار شهيد مدرس یزد ارائه نمایند .
  2. برندگان اول تا سوم که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب به نفع كارفرما ضبط میگردد .
  3. مهلت اخذ مدارک : پایان وقت اداری روز سه­شنبه 1395/08/04
  4. مهلت تحویل مدارک : پایان وقت اداری روز چهار­شنبه 1395/08/05
  5. زمان برگزاری کمیسیون و بازگشایی پیشنهادات ساعت 10روز پنجشنبه 1395/08/06
  6. كارفرما امور موضوع اين قرارداد را به صورت حجمي واگذار مي نمايد .
  7. جمع آوري پسماندها الزاماً بايد با خودروي استاندارد پرس(حداقل خاور) يا اطاقدار روبسته با سال ساخت حداقل 1389 صورت گيرد. جمع آوري در محلهايي كه امكان حضور خاور پرس وجود ندارد با نيسان اتاقدار روبسته انجام مي شود .
  8. جزئیات بیشتر در اسناد مناقصه ذکر شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن  03536232334 یا 09132527131زارع تماس حاصل فرمائید.