پيام نوروزي به شهروندان

پيام نوروزي به شهروندان

در تعطيلات نوروز ازشهروندان درخواست داريم در صورت رويت هرگونه بي نظمي در جمع آوري زباله و( رفت و روب ) منطقه مسكوني خود مراتب را به سامانه 137 يا شماره تماس 6291022  وياسامانه پيام كوتاه با ذكردقيق آدرس محدوده اعلام نمايند تا هر چه سريعتر سازمان اقدام به رفع آن نمايد.

شماره سامانه پيام كوتاه: 300072270014