کارگاه آموزشی کارگران خدمات شهری

کارگاه آموزشی کارگران خدمات شهری

 

نظربه اینکه آموزش واطلاع رسانی درزمینه شغل وحرفه یکی ازارکان اساسی درهرمجموعه مدیریتی محسوب میگردد این سازمان باهمت شهردارمحترم ومعاون محترم خدمات شهری یک دوره کلاس آموزشی دررابطه با رعایت بهداشت   فردی،بیماریهای واگیردار،آشنایی با بیماری ایدزوراههای انتقال که با مساعدت اساتید محترم  مرکزبهداشت شهرستان یزد درمورخ های 14و15آذرماه با همکاری سازمان محترم فرهنگی و ورزشی درفرهنگسرای شهرداری برگزارگردید.

به گفته مهندس رحیمدل مدیرعامل محترم سازمان مدیریت پسمانددراین کارگروه تعداد800 نفرازپرسنل شرکتهای خدماتي خدمات شهری،سازمان مدیریت پسماند،پیمانکار جمع آوری پسماند خشک و بازرسان محل دفن آموزشهای لازم درزمینه  بهداشت فردی وحرفه ای راکسب نمودند.

امیداست با استفاده از علم و تجربه بتوانيم گام موثري در ارتقاء فرهنگ كار در موضوع پسماند و نظافت شهري برداريم .