کسب مقام سومی تیم والیبال سازمان دراولین دوره مسابقات جام شهدا

کسب مقام سومی تیم والیبال سازمان دراولین دوره مسابقات جام شهدا

تقدیرازبازیکنان تیم والیبال سازمان مدیریت پسماند

به گزارش روابط عمومی سازمان اولین دوره مسابقات والیبال جام شهدا شهرداری یزد با حضور10تیم در سالن شهید عاقلی نژاد برگزارگردید که با کسب مقام سومی تیم والیبال سازمان مدیریت پسماند به پایان رسید.

به همین منظور با تشکیل جلسه ای دردفتر مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندوباحضور مدیرعامل ومدیرمالی اززحمات بازیکنان تیم والیبال با اهدای جوایزتقدیروتشکرگردید.