کودکان زمین پاک را نقاشی کردند

کودکان زمین پاک را نقاشی کردند

برگزاری کارگاه نقاشی به مناسبت روز جهانی زمین پاک در گذر فرهنگ و هنر مازاریها با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی در مورخ 1397/2/2