گزارش تصویری از اجرای سامانه نرم افزاری مدیریت پسماندهای ساختمانی

گزارش تصویری از اجرای سامانه نرم افزاری مدیریت پسماندهای ساختمانی


گزارش تصویری از اجرای سامانه نرم افزاری مدیریت پسماندهای ساختمانی

دراولین مرحله از اجرای این طرح ، خودروهای فعال در این حوزه پس از مراجعه ، با نصب برچسب و کدهای ویژه و همچنین صدور کارت فعالیت شناسایی می شوند.

لازم به ذکر است از مزایای این سیستم مدیریت و ساماندهی پیمانکاران و خودروهای حمل پسماندهای عمرانی می باشد که کلیه خودروهای مذکور از تاریخ 5 مرداد به مدت یک ماه مهلت دارند با به همراه داشتن مدارک اعلام شده به اداره موتوری شهرداری واقع در میدان امام رضا (ع) -جنب ساختمان زندان مرکزی مراجعه نمایند.

بدیهی است پس از اتمام مهلت مذکور ، تنها خودروهایی مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود که برچسب شناسایی برروی آنها نصب شده باشد و از هرگونه فعالیت و حمل و نقل غیرمجاز پسماند جلوگیری و متخلفین به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.