گزارش تصویری از اجرای سامانه نرم افزاری مدیریت پسماندهای ساختمانی

گزارش تصویری از اجرای سامانه نرم افزاری مدیریت پسماندهای ساختمانی

دراولین مرحله از اجرای این طرح ، خودروهای فعال در این حوزه پس از مراجعه ، با نصب برچسب و کدهای ویژه و همچنین صدور کارت فعالیت شناسایی می شوند.

لازم به ذکر است از مزایای این سیستم مدیریت و ساماندهی پیمانکاران و خودروهای حمل پسماندهای عمرانی می باشد که کلیه خودروهای مذکور از تاریخ 5 مرداد به مدت یک ماه مهلت دارند با به همراه داشتن مدارک اعلام شده به اداره موتوری شهرداری واقع در میدان امام رضا (ع) -جنب ساختمان زندان مرکزی مراجعه نمایند.

بدیهی است پس از اتمام مهلت مذکور ، تنها خودروهایی مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود که برچسب شناسایی برروی آنها نصب شده باشد و از هرگونه فعالیت و حمل و نقل غیرمجاز پسماند جلوگیری و متخلفین به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.