oبر

oبر

طی نشستی مشترک بین مدیران سازمان های فاوا و پسماند شهرداری یزد مقرر گردید نرم افزارهای درآمد، حقوقی و دستمزد، تدارکات و امور قراردادها در سازمان مدیریت پسماند به مرحله اجرا در آید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد در نشست مشترک مدیران عامل و کارشناسان سازمان های فاوا و مدیریت پسماند، فعالیت های دو جانبه در دو سال اخیر مورد بررسی قرار گرفت و توافقاتی انجام شد.
گفتنی است در این جلسه مقرر گردید نرم افزار درآمد تا پایان مرداد به صورت موقت و تا پایان سال به صورت کامل و نرم افزار حقوق و دستمزد هم از تاریخ پنجم مرداد ماه و همچنین نرم افزارهای تدارکات و امور قراردادها نیز از تاریخ پانزدهم مرداد ماه از سوی سازمان فاوا در سازمان مدیریت پسماند راه اندازی شود.

« روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري يزد»