آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی

آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی


آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی

آگهی مناقصه عمومي

 

سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد

موضوع مناقصه:مدیریت پیمان تامین نیروی انسانی موردنیازطبق شرایط مندرج دراسناد

 اشخاص حقوقی واجد شرايط مي­توانند از تاریخ درج آگهی1397/12/07 حداكثر تا پایان وقت اداری (ساعت 14:15) روز یک شنبه 1397/12/19به واحدامور قراردادهای سازمان واقع در يزد_خيابان آيت ا... كاشاني _كوچه دیهیمی _ پلاک 10_ ‌سازمان مديريت پسماند شهرداري يزد مراجعه نمايند .

1.        متقاضیان میبایست مبلغ 1.600.000.000ریال(یک میلیارد ششصد میلیون ریال) بابت سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانكي و يا واریز وجه نقد به حساب جاري شماره 2023052337 بانك تجارت  به نام شهرداری یزد ارائه نمایند .

2.        مهلت اخذ مدارک : پایان وقت اداری روز یکشنبه 1397/12/19

3.        مهلت تحویل مدارک : پایان وقت اداری روز دوشنبه 1397/12/20

4.        زمان برگزاری کمیسیون و بازگشایی پیشنهادات ساعت 10روز سه شنبه 1397/12/21

5.        سپرده برندگان اول و دوم مناقصه که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به ترتيب به نفع كارفرما ضبط میگردد .

6.        نحوه شرکت در مناقصه بدین صورت میباشد که متقاضیان میبایست درصد حق مدیریت خود را در فرم پیشنهاد اعلام نمایند.

7.        میزان تضمین حسن انجام تعهدات 10درصد مبلغ کل قرارداد خواهد بود،که پس از اتمام قرارداد یا ارائه مفاصاحساب وطبق شرایط عمومی پیمان به پیمانکار استرداد می گردد.

8.        شرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط وتکالیف سازمان می باشد.

9.        جزئیات بیشتر در اسناد مناقصه ذکر شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن  03536232334 یا 09133542894 (میرحسینی) تماس حاصل فرمائید.