آگهی مناقصه محدود تامین نیروی نظارتی محل دفن پسماندهای شهری

آگهی مناقصه محدود تامین نیروی نظارتی محل دفن پسماندهای شهری