برنامه جامع مدیریت پسماند در سال 1397


مهمان 30خرداد ماه برنامه صدای شهر

حمیدرضا رحیمدل؛ رئیس سازمان مدیریت پسماند یزد با موضوع : برنامه جامع مدیریت پسماند در سال 97