برگزاری چهاردهمین جلسه هیئت مدیره درمورخ 96/8/30

برگزاری چهاردهمین جلسه هیئت مدیره درمورخ 96/8/30

برگزاری چهاردهمین جلسه هیئت مدیره  در مورخ 96/8/30 با موضوع آموزش تفکیک پسماند در مدارس ابتدائی

 

و جمع آوری مکانیزه خاک و نخاله توسط پیمانکار بخش خصوصی