تجلیل از پرسنل مالی و کارپردازی و درآمد سازمان در روز ملی حسابدار

تجلیل از پرسنل مالی و کارپردازی و درآمد سازمان در روز ملی حسابدار

همزمان با " روز ملی حسابدار " باحضور آقای صالحیان ، معاون خدمات شهری و آقای حمیرضا رحیم دل ، رئیس سازمان مدیریت پسماند و خانم الهه جورابی ، نماینده شورای اسلامی شهر در سازمان از پرسنل واحد مالی ، کارپردازی و درآمد سازمان تجلیل بعمل آمد.