تعریف پسماند

تعریف پسماند

تعريف پسماند:

در زندگي روزمرة بشر، زائدات مختلفي توليد مي شود كه مي توان آن را به دو دستة كلي پسماند و پساب تقسيم كرد. در اين تقسيم بندي، هر نوع مادة جامد، گاز و مايعي (به غير از فاضلاب) را که به طور مستقيم يا غير مستقيم از فعاليت انسان حاصل شده و از نظر توليد کننده، زائد تلقي مي شود، جزء گروه پسماندها، محسوب مي گردد و فاضلابهاي توليدي نيز، در دسته پسابها، قرار مي گيرد. پسماندها را مي توان بر حسب منابع توليد كنندة آن، به انواع مختلف طبقه بندي بندي نمود.

 

طبقه بندي پسماندها  به شرح زير مي باشد:

  •  پسماند هاي عادي: به کليه پسماندهايي گفته مي شود که به صورت معمول از فعاليتهاي روزمره انسانها در شهرها، روستاها و خارج از آنها توليد مي شود و شامل پسماند هاي خانگي و نخاله هاي ساختماني، مي گردد.
  •  پسماند هاي پزشکي( بيمارستاني): به کليه پسماند هاي عفوني و زيان آور ناشي از بيمارستان ها، مراکز بهداشتي درماني، آزمايشگاه هاي تشخيص طبي و ساير مراکز مشابه گفته مي شود. ساير پسماند هاي خطرناک بيمارستاني از شمول اين تعريف خارج است.
  •  پسماندهاي کشاورزي: به پسماند هاي ناشي از فعاليت هاي توليدي در بخش کشاورزي گفته مي شود. اين پسماندها شامل فضولات، لاشه حيوانات (دام، طيور و آبزيان)، محصولات کشاورزي فاسد يا غير قابل مصرف مي باشند.
  •  پسماند هاي صنعتي: به کليه پسماند هاي ناشي از فعاليت هاي صنعتي و معدني و پسماند هاي پالايشگاهي صنايع گاز، نفت و پتروشيمي و نيروگاهي و امثال آن گفته مي شود كه شامل براده ها، سرريزها و لجنهاي صنعتي  مي گردد.
  •  پسماندهاي ويژه: دسته اي از پسماند هاي پزشکي و نيز بخشي از پسماند هاي عادي، صنعتي و کشاورزي وجود دارند كه به دليل بالا بودن حداقل، يکي از خواص خطرناک در اين پسماندها، از قبيل سميت، بيماريزايي، قابليت انفجار يا اشتعال، خورندگي و عوامل مشابه، نياز به مديريت خاص دارند، اين پسماندها را جزء پسماند هاي ويژه محسوب مي نمايند. پسماند هاي ويژه پرتوزا، تابع قوانين و مقررات مربوط به خود مي باشند. طبق قانون مديريت پسماندها، مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي ويژه، بر عهده توليد كننده خواهد بود‍‍