تغيير نام سازمان بازيافت

تغيير نام سازمان بازيافت

تغيير نام سازمان بازيافت

 

با توجه به دستورالعمل سازمان شهرداري ها مبني بر تغيير نام و اساسنامه سازمان‌هاي بازيافت كل كشور ، با پيگيري‌هاي بعمل آمده ، پيش نويس اساسنامه جديد ، بر اساس طرح ارسالي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور ، تهيه و پس از طي مراحل قانوني ( تصويب در هيئت مديره و شوراي سازمان و تصويب در شوراي اسلامي شهر) به سازمان شهرداري ها ، جهت تاييد نهائي ارسال شد كه پس از اصلاحاتي به تصويب نهائي رسيد و سازمان بازيافت به " سازمان مديريت پسماند شهرداري يزد " تغيير نام يافت . بر طبق اساسنامه جديد اين سازمان مي‌بايست در زمينه هاي مديريت ،  نظارت ، طراحي و برنامه ريزي پسماندهاي عادي ، مطالعه و پژوهش بهينه سازي روش هاي عملياتي ، احداث واحدهاي بازيافت ، آموزش ، جلب مشاركت بخش خصوصي و .... فعاليت نمايد.( متن اساسنامه مديريت پسماند )