حضوردراولین همایش بین المللی وششمین همایش ملی مدیریت پسماند


 

حضوردراولین همایش بین المللی وششمین همایش ملی مدیریت پسماند

سازمان مديريت پسماند شهرداری یزد همزمان باروزجهانی زمین پاک باطرحی نودراولین همایش بین المللی وششمین همایش ملی مدیریت پسماندونمایشگاه تخصصی آن که درشهرمشهدمقدس برگزارکردیدشرکت نمود.دراین نمایشگاه که سازمانهای مدیریت پسماند سراسرکشورنیزحضورداشتندسازمان مدیریت پسماندیزدباحضورپررنگ خودنسبت به ارائه عملکردهای نوین درعرصه خدمات رسانی به شهروندان واطلاع رسانی ازبهره برداری ازکارخانه کمپوست یزد اقدام نمود. دراین نمایشگاه نسبت به توزیع ظروف وکیسه های بادوام برای اشاعه فرهنگ تولید کمترزباله وتوزیع دستمال سفره های یزدی بجای استفاده ازکیسه های پلاستیکی درخرید نان اقدام گردید که مورد استقبال و تقدیر جمعی ازمسئولین استانی وکشوری قرارگرفت.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       روابط عمومی سازمان مديريت پسماند