حضوردردومین نمایشگاه بین المللی بازیافت وبیومس


حضوردردومین نمایشگاه بین المللی بازیافت وبیومس

سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد امسال نیز باحضور مقتدرانه در دومین نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند،بازیافت و بیومس که درتهران برگزارشدخوش درخشید وعنوان یکی ازغرفه های برترشرکت کننده را به خوداختصاص داد.دراین نمایشگاه که با حضورتمامی سازمانهای مدیریت پسماند سراسرکشور برگزار گردید سازمانهای مدیریت پسماند ضمن ارائه راهکارهای خدمات دهی ازتجارب یکدیگربهره مند شدند . در ضمن لازم به ذکراست معاونت محترم خدمات شهری آقای مهندس جوکاروهمچنین مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند نیزازاین نمایشگاه بازدید نمودند وازخدمات دست اندرکاران وبرگزارکنندگان غرفه سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد تقدیروتشکرنمودند.

 روابط عمومی سازمان مديريت پسماند