حضور رئیس سازمان در جلسه هماهنگی قرارداد جدید پیمانکاران خدمات شهری

حضور رئیس سازمان در جلسه هماهنگی قرارداد جدید پیمانکاران خدمات شهری

حضور رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد آقای حمیدرضا رحیمدل درجلسه هماهنگی قرارداد جدید پیمانکاران خدمات شهری در مورخ 96/7/25