حضور مدیر عامل محترم سازمان مدیریت پسماند درجلسه هم اندیشی انتقال تجربه

حضور مدیر عامل محترم سازمان مدیریت پسماند درجلسه هم اندیشی انتقال تجربه

درجلسه هم اندیشی انتقال تجربه در راستای تدوین واصول برنامه ریزی شهریزد که درمورخ1394/05/29درهتل باغ مشیرالممالک برگزارگردیدکه دراین جلسه باحضوراعضای محترم شورای اسلامی شهر،شهردارمحترم،معاونین ومسئولان ومدیران ارشدشهرداری یزدوشهرداران بعدازانقلاب برگزارگردیددرباره مسائلی ازقبیل نحوه مشارکت شهروندان در آبادانی شهر،درآمدهای پایدار،پروژه های تحول ساز،رضایت شهروندی وراهکارهای مناسب برای مقابله بابحران کم آبی،کمبودفضای سبزوجلوگیری ازتوسعه بیش ازحدتوسعه افق شهری تشکیل گردید.