معرفی سازمان

سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد در سال 1381 تحت عنوان سازمان بازیافتوتبدیل مواد زائد کارخود را شروع کرده و پس از تصویب آئین نامه قانون مدیریت پسماندمصوب 83 در سال 1388به سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد تغییرنام یافت.

مأموریت سازمان ، برنامه ریزی ، ساماندهی ،مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید ، جداسازی ، ذخیره سازی ،جمع آوری ، حمل و نقل ، بازیافت و پردازش و دفع پسماندهای عادی و جزء ویژه و آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه ، براساس قانون مدیریت پسماند می باشد.