نوزیع دستمال سفره نان بین شهروندان


توزیع دستمال سفره نان بین شهروندان

باتوجه به رسالت این سازمان درراستای جلوگیری ازمصرف بی رویه کیسه های نایلونی که آلاینده شدید محیط زیست محسوب می شوند،درروزپنج شنبه مورخ09/08/1392مصادف باروزخانواده وبازنشستگان نسبت به توزیع بیش از3500عدد دستمال سفره نخی باکیفیت بسیارخوب دربین شهروندان وازطریق 6واحد نانوائی نمونه سطح شهریزداقدام گردید.شایان ذکراست درمراسمی که به همین منظوردرایستگاه مرکزی(واقع درکوچه حنا)برگزارگردید مدیرعامل سازمان وهمچنین آقای رادمنش نماینده محترم شورای اسلامی شهراقدام مذکوررا بسیارارزشمند ودرراستای حفاظت ازمحیط زیست دانستند وبرادامه آن تاکیدنمودند.