واکسیناسیون کارگران سازمان مدیریت پسماند

واکسیناسیون کارگران سازمان مدیریت پسماند

به گفته حمید رضا رحیمدل مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند جهت ارتقاء سطح ایمنی و سلامت کارگران شاغل در سازمان تعداد 40 نفر از کارگران  تحت پوشش این سازمان در برابربیماریهای هپاتیت B و کزاز واکسینه شدند که این امر با همکاری و مساعدت معاونت محترم خدمات شهری و ریاست محترم مرکز بهداشت شهرستان یزد در روز دو شنبه مورخ 6/07/1394در درمانگاه نصیری واقع در بلوار امام جعفر صادق (ع) انجام گردید.