پاکسازی و ساماندهی خاک و نخاله های ساختمانی و عمرانی توسط متخلفین در امر تخلیه غیر مجاز خاک و نخاله وبا نظارت سازمان مدیریت پسماند

پاکسازی و ساماندهی خاک و نخاله های ساختمانی و عمرانی توسط متخلفین در امر تخلیه غیر مجاز خاک و نخاله وبا نظارت سازمان مدیریت پسماند


پاکسازی و ساماندهی خاک و نخاله های ساختمانی و عمرانی توسط متخلفین در امر تخلیه غیر مجاز خاک و نخاله وبا نظارت سازمان مدیریت پسماند

پاکسازی و ساماندهی خاک و نخاله های ساختمانی و عمرانی جنب پل شهید تقوی (پارک دوچرخه ها ) و همچنین کارخانه آرد دانه سا توسط متخلفین در امر تخلیه غیر مجاز خاک و نخاله وبا نظارت سازمان مدیریت پسماند