گامی درجهت مدیریت پسماندهای عمرانی و ساختمانی در شهرجهانی یزد

گامی درجهت مدیریت پسماندهای عمرانی و ساختمانی در شهرجهانی یزد

برگزاری  جلسه هم اندیشی درخصوص تهیه نرم افزار هوشمند ساماندهی پسماندهای ساختمانی  و عمرانی باحضور رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد ، معاون فنی و اجرائی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم و رئیس شرکت هم اندیشان صنعت مشاور (هیکوسافت ) در موخ 98/06/28

دراین جلسه با اشاره به حجم تولید روزانه پسماندهای ساختمانی و عمرانی درشهریزد که علاوه بر تخریب منظر شهری می تواند در آلودگیهای مرتبط نیز اثرات نامطلوبی برمحیط زیست شهری بگذارد ، لذا جهت اعمال قانون ماده 16 مدیریت پسماندها و جلوگیری از تخلیه غیرمجاز خاک و نخاله ، نیاز به استفاده از سامانه هوشمند در این رابطه می باشد.

به گفته رحیمدل با توجه به لزوم مدیریت پسماندهای ساختمانی ، سازمان مدیریت پسماند در صدد عقد قرارداد با پیمانکار بخش خصوصی جهت تهیه نرم افزار هوشمند مدیریت اینگونه پسماندها می باشد.

وی افزود : مدیریت ستادی ، نظارتی ، حقوقی و مالی پسماندهای ساختمانی ، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از پیمانکاران و خودروها ، کنترل و ساماندهی مکانهای مجاز تخلیه ، شناسایی صحیح و دسترسی آسان به متخلفین ، امکان اخذ گزارش پویا و ایستا به عنوان وظایف این سامانه تعریف شده است و امیداست با بکارگیری این برنامه نرم افزاری بتوانیم از آلودگی های زیست محیطی پسماندهای ساختمانی تا حدقابل توجهی کاسته و در زیبائی شهر جهانی یزد کوشا باشیم.