گزارش


کارگاه آموزشی هضم مواد زائد جامد،در شهر مشهدمقدس باهمکاری سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور،سازمان انرژی های نو،سازمان جیکا (روابط ایران وژاپن) وسازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد از تاریخ 15/08/1392 لغایت 19/08/1392 برگزارشد.خانم مرضیه اسدالائی کارشناس ارشدجغرافیا وبرنامه ریزی شهری بعنوان نماینده سازمان مدیریت پسماندشهرداری یزد نیز دراین دوره آموزشی شرکت نمود.دراین کارگاه آموزشی شرکت کنندگان بافرآیند تولید گاز متان از پسماند درهاضم های بیهوازی،انواع هاضم ها،از تجربیات ژاپن دراین زمینه آشنا شدند.ضمن آنکه سازمان مدیریت پسماند تهران،اصفهان،شیراز،مشهدوگیلان،تجربیات خود درزمینه بخش های مختلف مدیریت پسماند رادر اختیار سایر شرکت کنندگان قرار دادند.این دوره آموزشی روز 19/08/1392 با برگزاری آزمون پایان دوره وارائه طرح های اجرایی بوسیله شرکت کنندگان پایان یافت. لازم به ذکر است درصورت کسب60% امتیاز آزمون برگزارشده ،به شرکت کنندگان گواهی پایان دوره اعطا خواهد شد.